سه گروه رو هرگز فراموش نکن !
آنهایی که تو را
در شرایطِ دشوار کمک کردند !
آنهایی که تو را
در شرایط دشوار رها کردند !
آنهایی که تو را
در شرایط دشوار قرار دادند !
ارنست همینگوی