تنهایی را دوست دارم    زیرا بی وفا نیست ... 

تنهایی را دوست دارم    زیرا عشق دروغی در آن نیست ...

تنهایی را دوست دارم    زیرا تجربه کرده ام ...

تنهایی را دوست دارم    زیرا خداوند هم تنهاست ...

تنهایی را دوست دارم    زیرا در کلبه ی تنهایی ام در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد... .