یادم باشد ؟

که زیبایی‌های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند.

یادم باشد ؟

که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می‌خواهم باشند .

یادم باشد؟

که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی‌تواند مرا با خود آشتی دهد .

یادم باشد؟

که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد .