هـمه ادعا دارن طعم خیانت را چشـــیده اند...

 

همه ادعـــا دارن که بدی را به چشـــم دیده اند...

 

همـــه ادعـــا دارن که تنهایی را کشیده اند...

 

پس چه کسانی این دنیا را به گند کشیده اند؟؟؟