‏ما فک میکنیم وقتی گوشه اتاق تنها کز کردیم تنهاییم ولی تنهایی واقعی رو فقط تو جمع میشه حس کرد