هرسال رنگ و لعاب شب عید کمتر میشه مثل پرینتری که داره جوهرش تموم میشه!