دلم گرفته است😔

دلم گرفته است😔

به ایوان میروم و انگشتانم را بر سنگ سرد میگذارم😞

سرمایش لذت بخش است☺

بر عکس سردی ادمها که قلب ادم را نشانه میگیرد😭

دلم گرفته است😔

دلم گرفته است😔

چه دنیایی دارند کودکان 😢

بی دقدقه😢

پراز خنده های از ته دل😊

پر از الان نوبت منه😉

پر از قایم باشک های دونفره و چند نفره😊

پر از ،پر از☹

دلم گرفته است😔

دلم گرفته است😔

از دنیایی که چقدر راحت نامردی میکنه😫😪

دنیایی که از اسمش پیداست نامرده😩

دلم گرفته است😔

از ادماهایی که بی گناه را تا پای دار میبرند😓

دلم گرفته از همه😔

از همه کسایی کع بی گناه زنجیر به پاهایم زدند😞😢

دلم گرفته از کسایی که لالم کردند و گفتند چرا ساکتی😐😔

سال جدیده😝

هر سالی که میگذره میگیم امسال سال خوبی میشه امسال اتفاقای خوبی میفته😏

ولی دریغ😠

دریغ از یک خوبی دل انگیز پایدار 😢😠

دریغ از خوبی هایی که به چند دقیقه یا چند ساعت نشده منقضی میشند😔

دلم گرفته.....😔


پ.ن:نوشته خودم