تا زمانی که بد نشی...🔫😐

نمیفهمن چقدر خوب بودی ...😏😏