یکی از سکانسهای بد زندگی وقتیه که....

پشیمون میشی از محبت هایی که کردی.....

به کسایی که ارزش خوبیو نمیدونن...

و...

فقط باعث میشن تو دیگه اون

ادم سابق نباشی!!