کاش هیچوقت...😔

تصورات خوبی که نسبت به کسی داریم خراب نشه،😒😖

هیچوقت....🔫😐