ما دوستامونو از دست نمیدیم🔫😐
 فقط یادمیگیریم
😏
کدوماشون واقعین
😌