بخند

حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستند😊

حتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند
😊

 

بخند

حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند
😊

حتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد
😊

 

بخند

حتی اگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ریزش باشد
😊

حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است
😊

 

بخند

حتی اگربغض های آجری سقف کوتاه دلت را زیرآوار درد خرد کرده است
😊

 

بخند

حتی اگر آخرین بهارت باشد
😊

آخرین آرزوهایت
😊

 

بخند

حتی اگر
😊

سایه دیگر ازخورشید پیروی نکند
😊

آسمان بوی دودبگیرد
😊

عشق کپک بزند
😊

شعربوی نا بدهد
😊

 

بخند

حتی اگر لبخند،تنها نقاب روی صورتت باشد
😊😊

 

بخند

حتی اگر...
😊😔