دقت کردید...🔫😐

وقتی یاد بعضی خاطرات میفتیم ...😖

به خودمون میگیم😒

وای چقدر من احمق بودم😏