منطق من سه حالت داره😎

یا حق با منه😆

یا تو نمیفهمی که حق با منه😋

یا اونقدر میزنمت که بفهمی حق با منه😂