خدایا برای هر چی که

دادی

نمیدی

میخوای بدی

دادی پس گرفتی

نمیخوای بدی

دادی نمیخوای پس بگیری

شکر:)