لعنت به دنیایی که واسه ی عزیز شدن😩

یا باید دور باشی😔☹

یا باید تو گور باشی😩😫