عرضم به خدمتتون هر کس به اندازهی ادعاش بی خاصیته 😏😏😌