روز تموم جوونایی👏

که زود تر از 🎆

بزرگ تراشون پیر شدن مبارک🎉