اینکه آدمها😔

شبیه حرفاشون نیستن حرفی نیست😐😒

ولی کاش حدقل شبیه دروغ هاشون بودن😏