عاقبت به این نتیجه میرسیم که😐

حضور بعضی انسان ها در زندگی ما😔

انقدر پوچو بی معنا بوده😏

که جای خالی آنهارا فقط😐

نبودنشان پر میکند😔