لعنت به همه قانون های دنیا😒😏

که در ان شکستن دل پیگردی ندارد 😔😐

پ ن:از هر دستی بدی از همون دستت پس میگیری

مگر میشود قلبی را بشکنی💔

و قلبت شکسته نشود !؟💔😭

مگر میشود چشمی را گریان کنی😭😢

و چشمت گریان نشود؟؟😢😢

مگر میشود ذهنی را پریشان کنی😥

و ذهنت پریشان نشود ؟؟😤😠

مگر میشود احساسی را بسوزانی😭😢

و احساست سوخته نشود💔😣

مگر میشود!!؟

بیشتر مواظب باش

درسته که در قانون های دنیای مادی پیگردی ندارد ولی ...

این دنیایی که خدا حاکمش است بی قانون نیست

از خیرو شر،هر چه که به این دنیا داده باشی ،روزی به طرف خودت باز میگردد😫😰