مشتی حواست باشه😔

حسادت رفیق 😏😏

از رقابت رقیب خطر ناک تره....😓😐

پ ن:دیدم که  میگم رفقا حواستونو به نارفیقا جمع کنید بدم میاد که جوری خودشونو به مظلومی میزنن که ......