برای کسی بسوز 🎆

که...

برای خاموش کردنت 😔

از اشکش مایه بزاره 😢😊