اقا میگن خدا هر کسیو دوس داره😊

مشکلات بیشتر سر راهش میزاره😊

اینجوری که من حساب کردم خدا دیوونه منه😂😍😍😎