بعضی زخم ها هست😐

که هر روز صبح باید😔

پانسمانشو باز کنی😞

روش نمک بپاشی😏

که یادت نره😢

دیگه سراغ بعضی ادمها نباید رفت😌😏