اشک چقدر وزن دارد😔

که با جاری شدنش😐

اینقدر سبک میشویم😢😢