سلامتی خودم😌

چرا؟!؟😲

چون باهمه خندیدم..😊😃

همه رو دلداری دادم....😞

نگران همه شدم...😰

به فکر همه بودم...😥

به همه اهمیت دادم...😳

بغض هارو به خنده تبدیل کردم...😫😊

ولی هیچکس نفهمید تو دلم چی میگذرهــ:)😏😌