همینجوری نوشت:

یکی بهم گفت:

خیلی داغونی نه؟

گفتم چطور؟

گفت اخه خیلی قشنگ میخندی :)