به دیوار تکیه نکن😞
می ریزه!!!
😰


به آدم تکیه نکن😪
می میره!!!😫

نوشته:http://detective.blog.ir/