این ماییم که

دیگران رو مغرور  میکنیم

چون ارزشیو بهشون میدیم

که ندارن....