بزرگ ترین اشتباه زندگیم اونجایی بود که 😏😒

فکر کردم اگه با بقیه کاری نداشته باشم😐

بقیه هم کاری با من ندارن😏