شازده کوچولو از روباه پرسید :

عمق فاجعه برای تو کجاست

روباه گفت:

عمق فاجعه اونجاست که

سردترین نگاه رو

تو چشمای مهربون ترین

ادمی که تاحالا دیدی ببینی