کلا ادم خوش خنده ای هستم😂😂


اما به موقع میدونم😐


کجا فاتحه یکیو باس خوند😏