خسته کننده میشه برات😔

همه چیز😐

وقتی😔😔

روح و جسمت اختلاف سنی داشته باشه👻👻