بعضیا رو نمیشه قانع کرد😐

باید به نفهمیشون😏

احترام گذاشت😏😏