اونی که گریه میکنه یه درد داره ولی اونی که میخنده هزار تا ؟؟😂😢

ولی من میگم

اونی که میخنده هزار تا درد داره😂😂

ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده😂😢😂😢

اما جلوی یکیشون بدجور کم اورده😢😢