جالب است

ثبت احوال همه چیز را

در شناسنامه ام نوشته

به جز احوالم