‏فروغ فرخزاد :

از دردهاىِ کوچک است که آدم ها مى نالند
ضربه اگر سهمگین باشد
درد اگر بزرگ باشد
آدم خودش لال می شود . .