بچه ها راس ساعت ده پارت جدیدو میزارم هر کس رمز میخواد بیاد بپرسه