نمیدونم چی بگم ولی دیگه نیستم شایدم باشم فعلا هیچ تصمیمی ندارم