از یک نگاه تو رنگم پریده است

قربان آن شوم که تو را آفریده است