بعضیارو باید

تو قطعه هنرمندان دفن کرد

بس که خوب نقش بازی میکنن لامصبا