جهانی دروغو🙎🙍

یه دنیا غروب و🌄

یه درد عمیق و🎭

یه تیزی تیغ و ⚡⚠

یه قلب مریض و💔

یه آه غلـــــــیظ و

یه دنیا محالو 🌠

تو سینم گذاشتی😢