تصویر مرتبط


رسم رفاقت اینه که

با رفیقت پیر شی

نه اینکه وسط راه از رفیقت سیر شی