اینکه یه نفر تلاش میکنه تا...😊

خوشحالت کنه😊

خیلی با ارزشه😊

حتی اگه نتونه...😊