تا دیروز مارو میدیدی

مِن مِن میکردی

الان واس ما شاخ شدی مَن مَن میکنی؟؟؟؟؟


تصویر مرتبط