یه وقت هایى، یه آدم هایى، یه جاهایى،
یه حرف هایى
بهت میزنن
که اگر همون آدم،
همون جا 
همون حرف هارو 
ازت پس بگیره
تو باز هم 
از همون آدم و همون جا و همون حرفا
دلت صاف نمیشه!