هیچوقت
گذشته کسی رو زیرو رو نکن
زیباترین باغچه دنیاروهم که بیل بزنی
یه کرم پیدا میکنی...

میدونم جمله سنگینی بود خخخخ ولی گفتم که گفتع باشم ...چاکریم