اغا متن دارم میرم مشهذ از فردا دیگه نیسم که انلاین شم ها...پاشید بیاید چت روم ...حوصلم پکید بابا پاشین بیاید