با بعضی حرفا ادم ناراحت نمیشه...

فقط یه صدای خورد شدن کوچیک میاد از سمت چپ بدنت ;)